Siirry sivun sisältöosaan
Wiitaunioni
 
Tekstin koko Tekstin koko: suurenna Tekstin koko: pienennä
 

Päävalikko

Palvelut asukkailleAjankohtaistaSähköinen asiointiHallinto ja päätöksentekoTietoa WiitaunionistaYhteystiedot

Vanhuspalvelut

Vanhuspalvelut

Kotihoito

Kotihoito tarjoaa maksullista hoivapalvelua asiakkaan luona. Hoito voi olla kotipalvelua, perushoitoa ja sairaanhoitoa.

Kotihoidon asiakkaaksi tullaan täyttämällä hakemus vanhuspalveluihin ja palauttamalla se vanhuspalveluiden kanslistille. Hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys tuloista. Hakemukset käsitellään moniammatillisessä työryhmässä, jonka lausunnon perusteella tehdään päätös palveluihin ottamisesta.

Pihtipudas

Viitasaari

 

Hakemus kotihoitoon

Kotihoidon asiakasmaksut ja taksat 2013

Asumispalvelut

Asumispalveluita (myös Wiitalinna) haettaessa tulee täyttää hakemus vanhuspalveluihin. Käsittelyn nopeuttamiseksi hakemuksen liitteenä tulee olla selvitys tuloista sekä lääkärin C-todistus (enintään kuusi kuukautta vanha). Hakemukset käsitellään moniammatillisessä työryhmässä, jonka lausunnon perusteella tehdään varsinainen sijoituspäätös.

Lisätietoja Viitasaaren asumispalvelujohtaja Mervi Rantaselta tai Pihtiputaan koti- ja asumispalvelujohtaja Anni Sagulin-Raatikaiselta.

HAKUAIKA WIITALINNAN VANHUKSILLE SUUNNATTUIHIN VUOKRA-ASUNTOIHIN ON 4.2.2013-31.3.2013.

Pihtipudas

Viitasaari

 

Hakemus asumispalveluihin

Asumispalveluiden asiakasmaksut ja taksat 2013

Seniorineuvonta

Seniorineuvonta tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea ikäihmisille sekä tekee hyvinvointikartoituksia toimintakyvyn alenemisen ehkäisemiseksi ja kotona asumisen turvaamiseksi. Seniorineuvonnan asiakkaita ovat erityisesti ikäihmiset, jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä sekä omaishoitajat. Asiakkuus on määräaikainen ja palvelu on asiakkaalle maksutonta.

Seniorineuvojan toimipiste on Pihtiputaalla sopukassa ja Viitasaarella kaupungintalolla (Keskitie 10). Seniorineuvoja tekee tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Lisäksi senioreille tarjotaan terveysneuvontapalvelua Viitasaaren palvelukeskuksella. Katso lisätietoja kohdasta palvelukeskus.

Yhteydenotot ja ajanvaraukset seniorineuvojalta.

Puh. 050 310 8037 (Viitasaari)
Puh. 044 709 1829 (Pihtipudas)

 

Palveluopas senioreille 2013 (Viitasaari)

Palvelumaksutuki

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 1 §:n mukaan kunnallisista sosiaalipalveluista voidaan periä maksu palvelun käyttäjältä, jollei lailla toisin säädetä. Maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan. Lain 2 §:n mukaan palvelusta perittävä maksu saa olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen. Asetuksella voidaan säätää maksun enimmäismäärä ja maksu määräytyväksi maksukyvyn mukaan. Asiakasmaksulain 11 § antaa mahdollisuuden alentaa maksua, mikäli alentamiseen on henkilön toimeentuloedellytykset huomioon ottaen syytä. 

 Lue lisää

Palvelukeskus

Palvelukeskus tarjoaa ja välittää mm. tuki,- virkistys,- ja tiedotuspalveluja kotona asuville vanhuksille. Lue lisää linkkien takaa!

Pihtipudas

Viitasaari

 

Palvelukeskuksen asiakasmaksut ja taksat 2013

Veteraanit

Veteraanien harkinnanvaraisia etuuksia on yhtenäistetty Wiitaunionin alueella.

lue lisää

Viitasaaren veteraaniavustajatoiminta

 

Hierontapalveluhakemus (tulostettava pdf-asiakirja)

Omaishoidon tuki

Omaishoidontuki on omaishoitolain mukaista sosiaalipalvelua (laki omaishoidon tuesta 3 §). Kunta voi myöntää omaishoidon tukea määrärahojensa puitteissa, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman§ tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa. Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunta on vahvistanut omaishoidon tuen myöntämisperusteet ja palkkioluokat 4.9.2007 (728/312/2007). Tukihakemukset käsitellään SAS-työryhmässä tai kotihoidon lääkäripalaverissa, minkä suosituksesta seniorineuvoja tekee päätöksen. Päätöksissä käytetään aina harkintaa ja otetaan huomioon myös muu perhetilanne. Hoidon sitovuuden perusteella on suositeltavaa, että hoitaja ja hoidettava asuvat samassa taloudessa tai muuten lähellä toisiaan.

 

Omaishoidon tukihakemus

Palveluseteli

Palveluseteli on kunnan itsensä tuottamien palveluiden rinnalle syntynyt tapa järjestää palveluita. Palvelusetelillä kunta sitoutuu maksamaan palvelun käyttäjän kunnan hyväksymältä yksityiseltä palvelujen tuottajalta hankkimat palvelut kunnan päätöksellä asetettuun setelin arvoon asti (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 §).

 

Palvelusetelihakemus

 

Viitasaaren kaupungin perusturvalautakunnan hyväksymät palveluseteliyrittäjät löydät alla olevan linkin takaa:

Palveluseteli.fi

Kuljetuspalvelut

Wiitaunionissa toimii kutsuohjattu palveluliikenne, joka korvaa aikaisemmat sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Kutsuohjattu palveluliikenne on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille, joiden kotona selviytymisen kannalta kuljetuspalveluiden järjestäminen on välttämätöntä.

Pihtipudas

Viitasaari 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit

Hyinvointia edistävällä kotikäynnillä tarkoitetaan yleisesti sosiaali- ja/tai terveydenhuollon työntekijän käyntiä kotona asuvan vanhuksen luo, joka ei ole säännöllisen kotihoidon piirissä. Käynnin vastaanottaminen on vapaaehtoista ja ne toteutetaan vuosittain tietylle ryhmälle kunnan parhaaksi katsomalla tavalla. Käynnin tavoitteena on tukea vanhuksen kotona selviytymistä mm. kannustamalla häntä käyttämään omia voimavarojaan. Käynnillä kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja häntä ohjataan tarvittaessa palvelujen piiriin.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto toimii linkkinä vanhusväestön, heidän parissaan työskentelevän henkilökunnan ja päättäjien välillä. Jäsenet koostuvat eläkeläisjärjestöjen edustajista, kunnan luottamushenkilöstä sekä kunnan viranhaltijasta.

Viitasaaren vanhusneuvosto